Handelsbetingelser

Version 1.1 ajourført d. 22 november 2017

1. Indledende bestemmelser

1.1. Anvendelsesområde

Smart Send ApS’ (herefter "Udbyderen") almindelige handelsbetingelser og vilkår (herefter "Aftalen") er gældende for kunden (herefter "Brugeren"). Handelsbetingelserne skal læses og accepteres af Brugeren i forbindelse med oprettelsen af en konto hos Udbyderen.

1.2. Accept af handelsbetingelserne

Handelsbetingelserne anses som læst og accepteret, såfremt Brugeren downloader og installerer en af Udbyderens tjenester.

1.3. Ændringer

Udbyderen forbeholder sig retten til enhver tid, at ændre i nærværende handelsbetingelser. Det er Brugerens ansvar, at holde sig opdateret med de gældende handelsbetingelser og eventuelle ændringer træder i kraft 14 dage efter den ajourførte dato, medmindre Brugeren forinden skriftligt har opsagt sin konto hos Udbyderen. Den opdaterede version erstatter de tidligere offentliggjorte handelsbetingelser. Den gældende version kan til enhver tid findes på https://smartsend.dk/handelsbetingelser

1.4. Virkning

Smart Send ApS’ almindelige handelsbetingelser og vilkår er gældende for Brugeren fra og med den ajourførte dato. Handelsbetingelserne og/eller bestemte vilkår kan alene fraviges, såfremt der foreligger en skriftlig aftale mellem Udbyderen og Brugeren.

2. Tjenesten og brug

2.1. Tjenesten

Udbyderen stiller en tjeneste til rådighed der videreformidler kontakten mellem Brugerens system og fragtfirmaernes systemer. Brugen af Udbyderens tjeneste forudsætter således, at Brugeren på forhånd har en aftale med mindst ét af de af Udbyderen understøttede fragtfirmaer, samt en adgang til deres online TA-system.

2.2. Brug af tjenesten

Udbyderens tjeneste må alene anvendes på de(t) domæne(r), som er tilknyttet Brugerens konto og fastlagt i henhold til abonnementsaftalen (herefter "Abonnementet") mellem Udbyderen og Brugeren. Brugen af tjenesten forudsætter således et gyldigt Abonnement.

2.3. Afgrænsning

Udbyderen er ikke transportør eller speditør, da Udbyderen ikke håndterer den fysiske fragt. Udbyderen stiller udelukkende en tjeneste til rådighed, der faciliterer dataoverførslen mellem Brugerens system og fragtfirmaets TA-system.

2.4. Fragtpris

Udbyderens pris omfatter kun de tjenester og moduler som tilbydes af Udbyderen. Prisen er derfor eksklusive alle fragtomkostninger og evt. servicegebyrer, som måtte blive opkrævet af fragtfirmaet.

2.5. Lagring af brugerdata

Udbyderen forbeholder sig retten til, at lagre og anvende brugerdata, i tilknytning til eksempelvis statistik og markedsføring. Ved brugerdata forstås oplysninger om brugen af Udbyderens tjeneste, og ikke personoplysninger i henhold til Persondataloven.

3. Oprettelse af abonnement og fakturering

3.1. Prøveperiode og overgangen til abonnement

Udbyderen tilbyder en prøveperiode på 30 dage. Ved oprettelsen af et abonnement med en prøveperiode, accepterer Brugeren, at kontoen efter endt prøveperiode automatisk overgår til et standard abonnement til gældende priser, jf. http://www.smartsend.dk/priser. Det påhviler derfor Brugeren skriftligt at meddele Udbyderen, at vedkommende ikke ønsker, at overgå til et standard abonnement, inden prøveperioden udløber. I det tilfælde vil Brugerens konto blive deaktiveret/slettet.

3.2. Tillægstjenester

Brugeren har mulighed for, at tilvælge de af Udbyderens udbudte tillægstjenester. Såfremt Brugeren har aktiveret en af disse tillægstjenester, vil Brugeren automatisk bliver faktureret efter gældende priser, jf. http://www.smartsend.dk/priser

3.3. Fakturering

Efter prøveperioden er ophørt, jf. punkt 3.1, og Brugerens konto er overgået til et standard abonnement, vil Brugeren blive faktureret for en periode som nærmere beskrevet i 3.4. Faktureringen er en forudbetaling for den pågældende periode.

3.4. Abonnementsperiode

Abonnementsperioden er som udgangspunkt 12 måneder, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Brugeren og Udbyderen.

4. Betaling

4.1. Betalingsvilkår

Det er muligt, at betale med Visa/Dankort og MasterCard. Der pålægges ingen transaktionsgebyr i forbindelse med betalingen. Den tilsendte faktura har en betalingsfrist på 8 dage, hvorefter der pålægges et rykkegebyr, jf. punkt 4.3 nedenfor.

4.2. Sikkerhed ved betaling

Udbyderen behandler ingen betalingskortsoplysninger i forbindelse med betalingen. Transaktionen behandles og håndteres udelukkende mellem Udbyderens og Brugerens bank.

4.3. Forsinket betaling

Hvis en faktura ikke betales inden for betalingsfristen på 8 dage, kan Udbyderen til enhver tid deaktivere eller sætte Brugerens konto i bero, indtil betalingen er registreret hos Udbyderen. Der pålægges et rykkegebyr på 100 kr. hvis betalingsfristen på 8 dage overskrides. Herefter pålægges et rykkergebyr på 250 kr. pr. måned indtil betalingen er registreret.

5. Opsigelse

5.1. Automatisk fornyelse

Brugerens Abonnement vil automatisk blive forlænget inden udløbsdatoen, medmindre Brugeren senest 14 dage inden udløbsdatoen skriftlig har opsagt Abonnementet. Den nye abonnementsperiode vil blive takseret til de til enhver tid gældende ikke-reducerede standardpriser for en ny periode af samme varighed, som den forudgående periode, jf. http://www.smartsend.dk/priser

5.2. Ophævelse og suspendering

Enhver af parterne kan ophæve Abonnement med øjeblikkelig virkning efter skriftligt varsel til den anden part, hvis den anden part væsentligt misligholder Aftalen, og der ikke foretages afhjælpning inden 14 dage fra meddelelsen om misligholdelse, forudsat at en sådan misligholdelse kan afhjælpes. Det skriftlige varsel skal indeholde specificering af misligholdelsen fra den forurettede part. Uanset det forudgående, forbeholder Udbyderen sig retten til, at suspendere Brugerens adgang til tjenesten med øjeblikkelig virkning, i tilfælde af, at Udbyderen efter eget skøn fastslår, at Brugeren væsentlig misligholder Aftalen.

5.3. Opsigelse

Brugeren er til enhver tid berettiget til at opsige Abonnementet, dog senest 14 dage inden udløbsdatoen for den aktuelle periode jf. punkt 5.1. Såfremt Udbyderen har modtaget en rettidig opsigelse, vil Brugerens Abonnement ikke blive automatisk fornyet.

5.4. Refundering

Såfremt Brugeren opsiger Abonnementet, jf. punkt 5.3, er Brugeren ikke berettiget til nogen form for refundering. Brugeren har således ikke krav på refundering af den resterende fakturerede periode.

6. Reklamation

6.1. Reklamation

Brugeren er forpligtet til straks og senest 14 dage efter modtagelsen af tjenesten, at foretage kontrol af tjenesten og undersøge denne for eventuelle fejl og mangler. Konstaterer Brugeren eller burde Brugeren have konstateret fejl og mangler ved tjenesten, der var til stede på leveringstidspunktet, skal Brugeren straks reklamere til Udbyderen, med de mangler eller fejl der gøres gældende. Hvis reklamationen ikke modtages rettidigt, i overensstemmelse med ovenstående, bortfalder retten til at gøre reklamation gældende.

6.2. Afhjælpning

I tilfælde af rettidig reklamation jf. punkt 6.1, kan Udbyderen vælge mellem, at foretage afhjælpning af manglen eller foretage omlevering. Såfremt Udbyderen foretager afhjælpning eller omlevering, er Brugeren ikke berettiget til henholdsvis, at hæve aftalen, at kræve erstatning, eller at kræve anden form for kompensation, som følge af manglen.

6.4. Installation

Udbyderen er ikke ansvarlig for skader forårsaget på Brugerens system i forbindelse med installation, opdatering eller konfiguration af tjenesten. Brugeren er således ansvarlig for, at Brugerens system er kompatibel med en installation af tjenesten, samt at de fornødne forholdsregler, eksempelvis backup, er foretaget inden en installation, opdatering eller konfiguration af tjenesten. Udbyderen er ikke ansvarlig for tabt salg, som følge af nedbrud af Brugerens system.

6.5. Kompatibilitet

Det er Brugerens ansvar, at den installerede version af tjenesten er kompatibel med Brugerens system. Udbyderen bestræber sig på løbende, at opdatere tjenesten men forpligter sig ikke til, at sikre kompatibilitet med fremtidige versioner af Brugerens system eller ændringer på fragtfirmaernes TA-systemer. Det påhviler Brugeren, at sikre kompatibilitet mellem Udbyderens tjeneste og Brugerens system.

6.6. Følge skader og indirekte tab

Udbyderen hæfter ikke for følgeskader direkte- eller indirekte-tab, der skyldes brug af tjenesten. Det gælder uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed.

6.7. Underleverandører

Udbyderen er ikke ansvarlig for mangler, som skyldes fejl eller forsømmelse hos Udbyderens underleverandører eller i øvrigt er begrundet i underleverandørs forhold.

7. Lov og værneting

7.1. Værneting

Nærværende handelsbetingelser er undergivet dansk ret. Eventuelle tvister mellem Udbyderen og Brugeren skal løses ved retten i København, som aftalt værneting.

TOP